Wspieranie finansowe czasopisma „Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu” jest możliwe poprzez darowiznę na konto:

PL 90 1600 1114 1862 3776 5000 0001

tytuł przelewu „Darowizna na rzecz wydawnictwa

Darowizna o min. 200zł pozwoli na opublikowanie logo oraz danych kontaktowych w kolejnym numerze.

Darowizna o min. 400 zł pozwoli dodaktowo na opublikowanie krótkiego tekstu promocyjnego (maks. 800 znaków ze spacjami).

Czasopismo pt. „Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu” jest publikacją wydawaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR). Publikowane są oryginalne prace nt. psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (SFBT). Teksty muszą być zgodne z celem Czasopisma, tj. rozpowszechnianie informacji teoretycznej, empirycznej, dobrej praktyki, materiałów pomocowych, inspiracji dla praktykujących lub zainteresowanych nurtem skoncentrowanym na rozwiązaniu (SR). Czasopismo jest adresowane do społeczności nienaukowej, zarówno zapoznanej, jak i niezapoznanej z nurtem SR. W związku z tym język używany w tekstach musi być adekwatny do czytelników.

Publikowane są autorskie materiały w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest wydawane co dwa lata. Rok wydania jest parzysty, zaczynając od 2024r. Terminem ostatecznym przyjmowania artykułów do publikacji w kolejnym roku jest 31 maja roku nieparzystego. Materiały wysyłane po tym terminie będą ujęte w kolejnym numerze.
tzn. Czasopismo wydane w roku 2024 zawiera artykuły wysyłane do redakcji do 31 maja 2023r.

Przewodniczące: Andreea Żak, Agnieszka Boczkowska

Członkowie 1 numeru/ rok 2024:

  • korektorzy: Celina Antonik, Agata Bańka, Szymon Benet, Magdalena Brzozowicz, Agnieszka Jałowiec, Maciej Mackiewicz
  • tłumaczy/ korektorzy w j.angielskim: Kaja Baczyńska, Izabela Karolewicz, Krzysztof Pękala, Artur Wojnakowski, Marta Ziętal

Kontakt: redakcja@ptpsr.pl

The Journal titled „Psychoterapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu” (translation: Solution –Focused Psychotherapy) (further called: Journal) is a publication of the Polish Association for Solution-focused Psychotherapy (PTPSR). The journal accepts for publication original articles on the topic of solution-focused therapy (SFBT). The articles should be in line with the aim of the Journal, i.e. to spread information on theoretical basis, empirical basis, good practice, helpful materials, and inspiration for practitioners interested in the solution-focused approach (SF). The Journal is addressed to the non-academic community, both familiar and not familiar with the SF approach. Therefore, the language used in the articles should fit the readers.

The Journal accepts for publication original articles in Polish and/or English language.

The Journal is published every two years. The year of release is even, starting from 2024. The deadline for accepting articles for publication in the following year is May 31 of an odd year. Materials sent after this date will be included in the next issue. i.e. the edition published in 2024 includes articles sent to the editorial office until May 31, 2023.

Editors-in-chief: Andreea Żak, Agnieszka Boczkowska

Editors for the 1 number/ 2024:

  • editors: Celina Antonik, Agata Bańka, Szymon Benet, Magdalena Brzozowicz, Agnieszka Jałowiec, Maciej Mackiewicz
  • translators/ editors for English articles: Kaja Baczyńska, Izabela Karolewicz, Krzysztof Pękala, Artur Wojnakowski, Marta Ziętal

Contact: redakcja@ptpsr.pl