Szkolenie

PTPSR rekomenduje szkolenia w Centrum Terapii Krótkoterminowej (CTK) w Łodzi.

CTK prowadzi szkolenia w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT) na poziomie praktyka SFBT, terapeuty SFBT oraz psychoterapeuty.

Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzone przez CTK jest obecnie jedynym programem szkoleniowym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT) zgodnym ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozytywne zakończenie programu szkoleniowego jest wymogiem uzyskania certyfikatu psychoterapeuty wydanego przez PTPSR.

Warunki przyznania Certyfikatu Psychoterapeuty przez PTPSR

PTPSR przyznawa Certyfikat Psychoterapeuty osobom, które spełniły łącznie następujące warunki:

  • Posiadają ukończone studia wyższe stopnia magisterskiego, zgodne z wymogami przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i tytuł magistra, lekarza medycyny lub inny, właściwy dla kierunku studiów;
  • Ich postawa etyczna, wyrażana w szczególności wobec osób, z którymi pracują psychoterapeutycznie, nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z zaleceniami Kodeksu Etyki PTPSR;
  • Odbyły z wynikiem pozytywnym minimum 4 letnie szkolenie przygotowujące do egzaminu do certyfikatu w zakresie psychoterapii, rekomendowane przez PTPSR.

Obecnie jedynym programem szkoleniowym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT) zgodnym ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzony przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

  • Złożyły przed przystąpieniem do egzaminu wszelkie wymagane zgodnie z trybem szkolenia dokumenty i prace, oraz dokumenty wymagane do procedury egzaminacyjnej;
  • Uzyskały pozytywną rekomendację superwizora prowadzącego;
  • Ukończyły w/w szkolenie i otrzymały rekomendacje superwizora w czasie nie dalszym niż 3 lata od momentu przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego;
  • Zdały pozytywnie egzamin certyfikacyjny zgodnie z zasadami określonymi w Regulamine Procesu Certyfikacji Psychoterapeuty PTPSR.

Sesja egzaminacyjna

Co roku są organizowane dwie sesje egzaminacyjne:

  • wiosenna (kwiecień/maj) – zgłoszenia do 25 marca,
  • jesienna (październik/listopad) – zgłoszenia do 25 września.

Dokładne terminy są opublikowane w ciągu 2 miesiące przed egzaminem.

Zainteresowani mogą sobie zaplanować przygotowanie materiałów uwzględniając te terminy.

Sesje odbywają się tylko jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość kandydatów.

Kolejny termin sesji egzaminacyjnej: zostanie wyznaczony na wiosnę

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie są proszone o przesłanie informacji do koordynatora.

Koordynator: Iwona Stefankiewicz – certyfikacja.ptpsr@gmail.com

Odnawianie certyfikatów psychoterapeuty

Certyfikaty psychoterapeuty nadane przez PTPSR mają ważność 5 lat.

Odnawiania certyfikatów następuje zgodnie z Regulaminem Certyfikacji PTPSR.

Kontakt dla zainteresowanych: sekretariat.ptpsr@gmail.com