KODEKS ETYCZNY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIU

 1. Wchodzenie w relacje psychoterapeutyczną jest dobrowolne.
 2. Psychoterapeuta PSR powinien uzyskać zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub osoby faktycznie opiekującej się, na współpracę z osobą nieletnią lub ubezwłasnowolnioną. Zgoda taka nie jest konieczna jeśli istnieje zagrożenie zdrowia i/lub życia takiego klienta.
 3. Na życzenie klienta psychoterapeuta PSR informuje o zasadach Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 4. Jeśli to konieczne psychoterapeuta PSR informuje klienta o innych podejściach psychoterapeutycznych mogących okazać się pomocnymi w sytuacji klienta
 5. Psychoterapeuta PSR ma obowiązek równego traktowania wszystkich klientów bez względu na płeć, wiek, różnice rasowe, etniczne, pochodzenie, orientację seksualną, religię, język, status społeczny, ekonomiczny czy niepełnosprawności.
 6. Psychoterapeuta PSR uznaje prawo klienta do posiadania odmiennych poglądów, wartości czy przekonań.
 7. Psychoterapeuta PSR dokłada starań, aby relacja w której się znajduje z klientem podczas trwania terapii była czysto zawodowa.
 8. Zmiana relacji psychoterapeuty PSR z klientem jest możliwa jedynie po zakończeniu terapii i wcześniejszym dokładnym omówieniu warunków i zasad tej zmiany z klientem.
 9. Psychoterapeutę PSR obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej, treść spotkań i materiałów z sesji jest poufna, chyba, że zagrożone jest bezpieczeństwo klienta czy innych osób.
 10. Rejestrowanie sesji lub jej fragmentów w jakiejkolwiek formie technicznej wymaga zgody klienta lub (w przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych) ich opiekuna prawnego.
 11. Udostępnianie informacji z przebiegu terapii jest możliwe tylko na życzenie klienta, w innych sytuacjach reguluje to polskie prawo.
 12. Psychoterapeuta PSR ustala warunki finansowe na jakich współpracuje z klientem i jasno informuje o nich klienta.
 13. Jeśli z jakichś powodów psychoterapeuta PSR nie może kontynuować współpracy z klientem należy wspólnie poszukać rozwiązania tej sytuacji w sposób możliwie najbardziej korzystny dla klienta.
 14. Psychoterapeuta PSR stale analizuje proces przebiegający w psychoterapii i jest świadomy sposobu w jaki jego osobiste poglądy, wartości czy przekonania mogą wpływać na klienta.
 15. Psychoterapeuta PSR domaga się lub organizuje osobiście takie warunki współpracy z klientem, które umożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej.
 16. Psychoterapeuta PSR dba o swój stały rozwój, zarówno zawodowy jak i osobisty.
 17. Psychoterapeuta PSR stara się czynnie uczestniczyć w pracach PTPSR lub innych towarzystw psychoterapeutycznych.
 18. Psychoterapeuta PSR posługuje się metodami pracy, które poznał w trakcie szkoleń lub doświadczenia zawodowego. Metody pracy psychoterapeuty powinny być dostosowane do stanu pacjenta. Zastosowane metody powinny być etyczne i poparte badaniami dotyczącymi ich skuteczności. W sytuacji kiedy metody psychoterapeutyczne zawodzą należy klienta pokierować do innego specjalisty czy instytucji.
 19. Psychoterapeuta PSR superwizuje swoją pracę.
 20. Klient wyraża zgodę na uczestniczenie w sesji terapeutycznej innych osób poza psychoterapeutą m.in. koterapeuty, obserwatora lub stażysty czy innych. Osoby te muszą posiadać minimum przygotowania do występowania w tych rolach. Jedynie psychoterapeuta pełni nadzór nad sprawowaniem tych ról i jest za nie odpowiedzialny.
 21. Jeśli psychoterapeuta PSR dowie się o nieprawdziwych informacjach wygłaszanych na temat podejścia PSR stara się je zmienić.
 22. Psychoterapeuta PSR jest powściągliwy i ostrożny w krytykowaniu pracy innych terapeutów lub innych podejść czy szkół psychoterapeutycznych, nie wypowiada się fałszywie, nie intryguje.
 23. Psychoterapeuta PSR, który zauważył łamanie Kodeksu Etycznego PTPSR przez innego jego członka najpierw rozmawia z nim osobiście. Jeśli to nie przynosi pożądanych zmian, oficjalnie informuje władze PTPSR.
 24. Psychoterapeuta PSR stara się utrzymywać dobre relacje z psychoterapeutami z innych podejść, wymieniać się poglądami, zapoznawać się z osiągnięciami innych szkół. Psychoterapeuta PSR współpracuje a nie zamyka się na inne środowiska psychoterapeutyczne.
 25. Psychoterapeuta ma świadomość tego, że nie stanowi autonomicznej struktury pomocowej i zobowiązany jest do współpracy, jeśli wymaga tego dobro klienta, z innymi ośrodkami, instytucjami czy środowiskami zajmującymi się udzielaniem szeroko pojętej pomocy.
 26. Jeśli klient chce uczestniczyć jednocześnie w więcej niż jednej psychoterapii (w tym samym nurcie terapeutycznym lub w różnych) psychoterapeuta PSR rozważa własne możliwości podjęcia się lub kontynuowania pracy w takim układzie.
 27. Naruszenia Kodeksu Etycznego oraz konflikty pomiędzy członkami PTPSR rozstrzyga Sąd Koleżeński.