Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1

 1.  Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu”, nazywane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu posiada osobowość prawną.
 2. Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Do swej działalności Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu może używać skrótu nazwy „PTPSR”.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami.
 2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działalności z zachowaniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz samorządowymi w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących psychoterapii i promocji zdrowia psychicznego.
 4. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenia ma prawo zawierać umowy i porozumienia.

§ 4

 1.  Stowarzyszenie posiada i używa logo oraz pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 5
Stowarzyszenie może powoływać oddziały, sekcje oraz koła.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Do zawierania takich umów upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji.
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:

 • Popularyzowanie założeń i praktyki Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (nazwa oryginalna: Brief Solution Focused Therapy lub Solution Focused Brief Therapy) jako metody pomagania ludziom używanej w psychoterapii, treningu, interwencji kryzysowej, poradnictwie, coachingu, konsultacjach psychologicznych i pedagogicznych, edukacji, zarządzaniu oraz innych obszarach na rzecz skutecznego i pozytywnego budowania rozwiązań w życiu ludzi i organizacji.
 • Dbanie o rozwój praktyki i teorii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, a w szczególności Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 • Dbanie o dobre imię i poziom etyczno – profesjonalny środowiska stosującego Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu.
 • Dbanie o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia i ich ochronę.
 • Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.
 • Umożliwianie i ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii, a w szczególności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Wspieranie rozwoju polskiej psychoterapii, popieranie jej rozwoju poprzez:
  • tworzenie zasad etyki zawodowej i ich propagowanie w środowisku psychoterapeutów,
  • wypracowanie wzorców i standardów psychoterapii,
  • ochrona interesów i statusu zawodowego psychoterapeuty,
  • reprezentacja interesów psychoterapeutów wobec organów państwowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 • Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego członków Stowarzyszenia,
 • Rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
 • Pomoc w zdobywaniu przez członków Stowarzyszenia podręczników, materiałów źródłowych i innych środków pomocnych w szkoleniu z zakresu psychoterapii.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  • a. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, publicystycznej i wspieranie takiej działalności swoich członków w zakresie praktyki i teorii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
  • b. Monitorowanie i recenzowanie pracy zawodowej praktyków stosujących Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu w przypadkach naruszania zasad etyki zawodowej
  • c. Utworzenie i prowadzenie rejestru profesjonalnie przygotowanych psychoterapeutów, terapeutów, praktyków, oraz trenerów i superwizorów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, dla tworzenia, udostępniania, informowania wszystkich zainteresowanych osób i instytucji o dostępności kwalifikowanych usług
  • d. Wspieranie interesu zawodowego członków Stowarzyszenia, reprezentowanie ich wobec innych organizacji, instytucji i urzędów, a także reprezentowanie interesów środowiska praktyków stosujących Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu
  • e. Akredytacja i popularyzacja uznawanych przez Stowarzyszenie szkoleń i kursów dotyczących Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
  • f. Stworzenie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia oraz troska o ich przestrzeganie i stosowanie w praktyce zawodowej i szkoleniowej
  • g. Ułatwianie osobom certyfikowanym przez Stowarzyszenie uznawania ich kompetencji zawodowych przez inne instytucje, urzędy i organizacje w Polsce i poza granicą
  • h. Prowadzenie lobbingu na rzecz uznania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu przez odpowiednie organy i instytucje
  • i. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
  • j. Przyznawanie wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
  • k. Zakładanie i prowadzenie zbiorów archiwalnych i edukacyjnych, a w szczególności bibliotek, nośników danych, baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi,
  • l. nadawanie tytułów i certyfikatów psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz innych certyfikatów i licencji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  • m. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,
  • n. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii w zakresie pracy psychoterapeuty,
  • o. prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej,
  • p. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
  • q. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów dotyczących psychoterapii,
  • r. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
  • s. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
  • t. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie uznaje za wartości naczelne w działalności swojej i swoich członków:

  • a. Budowanie współpracy i współodpowiedzialności
  • b. Utrzymywanie pozycji „niewiedzy” i brak inwazyjności
  • c. Holizm i całościowość oddziaływań
  • d. Użyteczność podejmowanego działania
  • e. Udzielanie wsparcia i pozytywnych wzmocnień
  • f. Akceptację różnorodności

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków nadzwyczajnych,
 2. członków kandydatów,
 3. członków zwyczajnych,
 4. członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem nadzwyczajnym PTPSR może być każda osoba bez względu na obywatelstwo, która przebywa legalnie i realizuje główny interes życiowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, identyfikuje się z celami Stowarzyszenia, a także która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR.
 2. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia można zostać po złożeniu na ręce Zarządu i zaakceptowaniu przez Zarząd oświadczenia o spełnianiu wymagań dotyczących członków nadzwyczajnych, potwierdzonego pisemną rekomendacją przez co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 3. Członek nadzwyczajny ma prawo:
  a. brać udział w działalności Stowarzyszenia,
  b. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd,
  c. brać udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia,
  d. korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez Zarząd

§ 11

 1. Członkiem kandydatem PTPSR może być, każda osoba bez względu na obywatelstwo, która przebywa legalnie i ma realizowany główny interes życiowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz:
  a. ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub lekarskich
  b. stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
  c. ukończyła szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR
  d. akceptuje i jest gotowa przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia
  e. której postawę etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń
  f. która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR.
 2. Członek kandydat ma prawo:
  a. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
  b. uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
  c. brać czynny udział w sekcjach i kołach Stowarzyszenia i korzystać ze zniżek na zasadach dotyczących członków zwyczajnych
  d. korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw Stowarzyszenia, według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez Zarząd
  e. swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji.
  f. wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie statusu członka zwyczajnego – po spełnieniu wymagania rocznego stażu kandydackiego
 3. Członkiem zwyczajnym PTPSR może być każda osoba bez względu na obywatelstwo, która przebywa legalnie i ma realizowany główny interes życiowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz:
  a. identyfikuje się z celami Stowarzyszenia
  b. stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, co potwierdzi swoim oświadczeniem
  c. ukończyła szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR
  d. akceptuje i jest gotowa przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia
  e. której postawa etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń
  f. która zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR
  g. i wykaże się w trakcie superwizji grupowej zdolnością do prowadzenia i przedstawiania pracy zawodowej zgodnie z kryteriami podejścia wg EBTA
 4. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła studia magisterskie w naukach społecznych, humanistycznych lub lekarskich, legitymująca się co najmniej rocznym stażem jako członek kandydat, posiadająca pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Członek zwyczajny oprócz praw przysługujących członkowi kandydatowi
  • ma bierne i czynne prawo wyborcze
  • może otrzymywać tytuły i certyfikaty przyznawane przez Stowarzyszenie oraz występować o i używać jego rekomendacji do właściwych władz i instytucji
 6. W pierwszym roku działalności Stowarzyszenia dla uzyskania statusu członka zwyczajnego nie jest wymagany roczny staż jako członka kandydata.

§ 12

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek członka zwyczajnego.
 2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy posiada wszelkie pozostałe przywileje członków zwyczajnych Stowarzyszenia poza biernym i czynnym prawem wyborczym, a także zwolniony jest od świadczeń członkowskich.

§ 13
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, a także zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR, sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia, chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków, opłacać regularnie składki członkowskie oraz uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa lub V-ce Prezesa Stowarzyszenia.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
o wystąpienia ze Stowarzyszenia,
o rozwiązania Stowarzyszenia,
o śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu osoby prawnej,
o wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

§ 16
Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje przez złożenie Zarządowi oświadczenia na piśmie.

§ 17

 1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w Statucie oraz podstawowe zasady etyki zawodowej może być ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia jedną z następujących kar:
  • upomnieniem
  • naganą z ostrzeżeniem,
  • zawieszeniem w prawach członka do na okres 1 roku,
  • wykluczeniem ze Stowarzyszenia za działalność na szkodę stowarzyszenia,
 2. Członkowi Stowarzyszenia ukaranemu jedną z kar wymienionych w ust. 1 przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w celu ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia członka o ukaraniu go przez Zarząd.
 3. Zarząd po zbadaniu sprawy wydaje swoja opinię, która ma charakter wiążący.
 4. W przypadkach dotyczących złamania zasad etycznych Stowarzyszenia, zarząd występuje do Komisji Etycznej o rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji.
 5. Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu również w razie nieopłacania składek przez okres jednego roku oraz w przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że informacje podane na temat kwalifikacji podane w deklaracji członkowskiej były nieprawdziwe, a prawdziwe czyniłyby przyznanie członkostwa wątpliwym.

§ 18
Decyzja Zarządu o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmowana jest bez konieczności zasięgnięcia opinii innych organów Stowarzyszenia, chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 19
Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się, w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia
§ 20
Organami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Etyczna

§ 21 Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Prawo i obowiązek udziału w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie;
 5. Zarząd ma także obowiązek zwoływania Zwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczego corocznie w terminie do 30 czerwca.
 6. Niezwołanie Walnego Zebrania w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego Walnego Zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania określonego powyżej.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane;
 9. Walne Zebranie zwołuje się poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania i poprzez zawiadomienie członków o jego zwołaniu przez powiadomienia pocztowe lub elektroniczne.
 10. Na Walnym Zebraniu głos stanowczy oraz czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym, natomiast członkowie nadzwyczajni, członkowie kandydaci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają głos doradczy.
 11. Walne Zebrania Członków (zwyczajne i nadzwyczajne) mogą odbywać się online.
 12. Głosowanie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i w trybie obiegowym, również za pomocą maili.

§ 22 Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Etycznej i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
 • wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Etycznej i Komisji Rewizyjnej, poza przypadkami wymagającymi kooptacji
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 23 Powoływanie członków organów Stowarzyszenia

 1. Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Komisję Etyczną. Kandydatów do tych organów zgłaszają członkowie zwyczajni.
 2. W razie zmniejszenia się składu wymienionych w ust. 1 organów w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W drodze kooptacji nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
 3. Pierwszy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej powołuje spośród członków założycieli Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia na okres czterech lat.

§ 24 Uchwały Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały:
  • w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu
  • w drugim terminie – niezależnie od ilości obecnych.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza wyjątkami określonymi przepisami oraz niniejszym statutem.
 3. Zmiana statutu, odwołanie członka Zarządu, Komisji Etycznej i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów dysponujących głosem stanowiącym.
 4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 25 Głosowanie przedstawicielskie

 1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 100 osób, to Walne Zebranie może być zastąpione Zebraniem Przedstawicieli. Decyzje o tym podejmuje Walne Zgromadzenie na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Podział na okręgi ustala uchwała Walnego Zebrania.
 3. Na każdych 10 członków zwyczajnych przypada w danym okręgu 1 mandat.
 4. Kadencja delegata trwa cztery lata.

§ 26 Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. Walne Zebranie podejmując uchwałę o wyborze Zarządu każdorazowo określa jego liczebność przy pomocy uchwały.
 3. Zarząd wybiera ze swego składu Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. W przypadku Zarządu trzyosobowego V-ce Prezes pełni funkcje Sekretarza.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W zebraniach Zarządu dla ich ważności musi uczestniczyć Prezes lub V-Prezes Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości głosów głos decydujący posiada Prezes Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze telekonferencji lub elektronicznej. Dla skuteczności tej formy głosowania konieczne jest pisemne potwierdzenie głosowania przez każdego z członków Zarządu.
 7. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

§ 27 Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należą:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i osób trzecich – jednoosobowo
 • inicjowanie, koordynowanie i organizowanie działalności Stowarzyszenia,
 • zarządzania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 • opracowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia,
 • udzielanie pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,
 • powoływanie oraz rozwiązywanie sekcji oraz kół, a także grup i komisji problemowych (stałych i czasowych) oraz koordynowanie ich działalności,
 • powoływanie i odwoływanie szefów sekcji, kół, grup, komisji problemowych,
 • zatwierdzanie regulaminów działalności sekcji, kół, grup, komisji problemowych oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu,
 • przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,
 • przyznawanie i odbieranie certyfikatów i licencji na wniosek odpowiedniej komisji.

§ 28 Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrola co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia i jego organów pod kątem gospodarności i zgodności z przepisami prawa, statutu i uchwałami organów Stowarzyszenia,
  b. przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdawczemu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdawczemu sprawozdań ze swej działalności.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów.
 2. Członkowie organów Stowarzyszenia mają obowiązek pomagać Komisji Rewizyjnej w jej pracy w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnych dokumentów i składanie wyjaśnień.

§ 30 Komisja Etyczna

 1. Komisję Etyczną powołuje Walne Zgromadzenie z pośród członków zwyczajnych na okres pięciu lat.
 2. W skład Komisji Etycznej wchodzą dwie do trzech osób. Walne Zebranie dokonując wyboru członków Komisji Etycznej podejmuje uchwałę o jej liczebności w określonej kadencji.
 3. Kompetencje Komisji Etycznej dotyczą:
  a. Dbania o opracowanie Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia
  b. Informowania o swoich pracach Zarządu i członków Stowarzyszenia
  c. Rozpatrywania przypadków łamania zasad Kodeksu etycznego przez członków Stowarzyszenia i konfliktów między nimi
  d. Opiniowania kandydatów do członkostwa zwyczajnego, a także do tytułów, licencji, nagród i certyfikatów przyznawanych przez Stowarzyszenie – na wniosek Zarządu
 4. Komisja Etyczna ustala swój regulamin prac i przedstawia go Zarządowi. Zarząd nie może ingerować w ustalenia dotyczące prac Komisji.
 5. Komisja podejmuje swoje działania z inicjatywy własnej, Zarządu Stowarzyszenia lub jakiegokolwiek członka zwyczajnego Stowarzyszenia
 6. Wniosek o podjęcie prac Komisji nad rozpatrzeniem złamania zasad etycznych Stowarzyszenia musi mieć formę pisemną.
 7. Dla zbadania sprawy podejrzenia złamania zasad etycznych Komisja Etyczna ma prawo występować do Zarządu i osoby zainteresowanej o wyjaśnienia i oświadczenia.
 8. Komisja może wnioskować do Zarządu o ukaranie członka Stowarzyszenia jedną z kar przewidzianych statutowo, lub zażądać od członka pisemnego zobowiązania do przestrzegania zasad etyki w przyszłości.
 9. Uchwały Komisji Etycznej zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 10. Przy równym rozłożeniu głosów Komisji Etycznej decyzję podejmuje Prezes Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z argumentacją stron.
 11. Decyzja Komisji Etycznej jest ostateczna.

Rozdział V – Finanse i majątek Stowarzyszenia
§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzy się z składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów, dochodów z działalności statutowej, ofiarności publicznej oraz pożytków z ruchomości, nieruchomości i praw należących do Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Za swoją działalność w zakresie finansów Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
 3. Zarząd sporządza plan finansowy działalności Stowarzyszenia na dany rok.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub V-ce Prezes Zarządu oraz inny członek Zarządu – dwuosobowo.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe
§ 33
Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów stanowiących, przy obecności co najmniej połowy swych członków. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie.
§34

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów stanowiących, przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby tych członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

§35
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.