Kto może zostać członkiem PTPSR:

Członkiem kandydatem/zwyczajnym PTPSR musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • ukończył studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub lekarskich;
 • stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu;
 • ukończył szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR;
 • akceptuje i jest gotów przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
 • jego postawa etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń;
 • zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego;
 • posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych PTPSR – tylko w przypadku członków zwyczajnych;
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu – uiści opłatę za składkę członkowską na dany rok.

Po co zostać członkiem PTPSR?

PTPSR dba o etykę, standardy kształcenia i dobre praktyki w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu (l.poj/ skrót SR) oraz Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT). Jednocześnie dba o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia i ich ochronę.

PTPSR jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii. Nasi członkowie współpracują z European Brief Therapy Association.

PTPSR jest jedynym Stowarzyszeniem w Polsce nadającym certyfikaty psychoterapeuty na bazie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu – zgodne ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Warunki przyznania Certyfikatu Psychoterapeuty przez PTPSR

PTPSR przyznaje Certyfikat Psychoterapeuty osobom, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • Posiadają ukończone studia wyższe stopnia magisterskiego, zgodne z wymogami przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i lekarza medycyny lub inny, właściwy dla kierunku studiów;
 • Ich postawa etyczna, wyrażana w szczególności wobec osób, z którymi pracują psychoterapeutycznie, nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z zaleceniami Kodeksu Etyki PTPSR;
 • Odbyły z wynikiem pozytywnym minimum 4 letnie szkolenie przygotowujące do egzaminu do certyfikatu w zakresie psychoterapii, rekomendowane przez PTPSR.

Obecnie jedynym programem szkoleniowym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT) zgodnym ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzony przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

 • Złożyły przed przystąpieniem do egzaminu wszelkie wymagane zgodnie z trybem szkolenia dokumenty i prace, oraz dokumenty wymagane do procedury egzaminacyjnej;
 • Uzyskały pozytywną rekomendację superwizora prowadzącego;
 • Ukończyły w/w szkolenie i otrzymały rekomendacje superwizora w czasie nie dalszym niż 3 lata od momentu przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego;
 • Zdały pozytywnie egzamin certyfikacyjny zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Procesu Certyfikacji Psychoterapeuty PTPSR.

Obowiązki

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
 • przestrzegać kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR,
 • sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków,
 • opłacać regularnie składki członkowskie,
 • uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia.

Wszystkie prawa członków kandydat/ zwyczajny/ honorowy/ nadzwyczajny są określone w Statucie PTPSR.

Składka członkowska

Aktualna składka: 150zł

Termin: płatność co roku jednorazowo do 31 marca

Forma płatności: przelew na konto bankowe PTPSR

BNP Paribas
PL 90 1600 1114 1862 3776 5000 0001

Wniosek o przyjęcie

W celu dołączenia do grona członków PTPSR osoby zainteresowane, które spełniają w/w warunki powinny wypełnić wniosek o przyjęcie oraz wysyłać mailem do sekretariatu skan dokumentów potwierdzających zawarte informacje.

Rekomendacje są osobiste, w związku z tym nie ma wzoru. Powinny zawierać dane osoby rekomendującej (imię, nazwisko, zawód i dane kontaktowe) oraz prezentację osoby rekomendowanej z podkreśleniem cech, umiejętności, doświadczenia, podstawy etycznej, itp które rekomendują.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone dokumenty.

Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa lub V-ce Prezesa Stowarzyszenia.