§ 13

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, a także zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR, sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia, chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków, opłacać regularnie składki członkowskie oraz uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia.

§ 14

1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.

2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa lub V-ce Prezesa Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem w powyższym trybie:

§ 11

  1. i 3. Członkiem kandydatem/zwyczajnym PTPSR może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który m.in.:

a. ukończył studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub lekarskich
b. stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu
c. ukończył szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR
d. akceptuje i jest gotów przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia
e. którego postawa etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń
f. który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego

A także uiścił opłatę za składkę członkowską na dany rok.

Aktualna wysokość składki 150 zł
Termin do 31 marca danego roku
Konto do wpłat  BNP Paribas PL 90 1600 1114 1862 3776 5000 0001

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@ptpsr.pl