Kto może zostać członkiem PTPSR:

Członkiem kandydatem/zwyczajnym PTPSR musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • ukończył studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub lekarskich;
 • stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu;
 • ukończył szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR;
 • akceptuje i jest gotów przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
 • jego postawa etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń;
 • zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego;
 • posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych PTPSR – tylko w przypadku członków zwyczajnych;
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu – uiści opłatę za składkę członkowską na dany rok.

Po co zostać członkiem PTPSR?

PTPSR dba o dobre imię, etyki oraz wysokie standardy kształcenia i praktyki w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu (l.poj/ skrót SR) oraz Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT). Jednocześnie dba o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia i ich ochronę.

PTPSR jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii. Naszymi członkami współpracują z European Brief Therapy Association.

PTPSR jest jedynym Stowarzyszeniem w Polsce nadającym certyfikaty psychoterapeuty mające na bazie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu zgodne ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Warunki przyznania Certyfikatu Psychoterapeuty przez PTPSR

PTPSR przyznawa Certyfikat Psychoterapeuty osobom, które spełniły łącznie następujące warunki:

 • Posiadają ukończone studia wyższe stopnia magisterskiego, zgodne z wymogami przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i tytuł magistra, lekarza medycyny lub inny, właściwy dla kierunku studiów;
 • Ich postawa etyczna, wyrażana w szczególności wobec osób, z którymi pracują psychoterapeutycznie, nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z zaleceniami Kodeksu Etyki PTPSR;
 • Odbyły z wynikiem pozytywnym minimum 4 letnie szkolenie przygotowujące do egzaminu do certyfikatu w zakresie psychoterapii, rekomendowane przez PTPSR.

Obecnie jedynym programem szkoleniowym w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (l.poj/ skrót SFBT) zgodnym ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest Studium Profesjonalnej Psychoterapii prowadzony przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

 • Złożyły przed przystąpieniem do egzaminu wszelkie wymagane zgodnie z trybem szkolenia dokumenty i prace, oraz dokumenty wymagane do procedury egzaminacyjnej;
 • Uzyskały pozytywną rekomendację superwizora prowadzącego;
 • Ukończyły w/w szkolenie i otrzymały rekomendacje superwizora w czasie nie dalszym niż 3 lata od momentu przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego;
 • Zdały pozytywnie egzamin certyfikacyjny zgodnie z zasadami określonymi w Regulamine Procesu Certyfikacji Psychoterapeuty PTPSR.

Obowiązki

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
 • przestrzegać kodeksu etyczno-zawodowego PTPSR,
 • sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • chronić mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro jego członków,
 • opłacać regularnie składki członkowskie,
 • uczestniczyć czynnie w pracach Stowarzyszenia.

Wszystkie prawa członków kandydat/ zwyczayjny/ honorowy/ nadzwyczajny są określone w Statucie PTPSR.

Składka członkowska

Aktualna składka: 150zł

Termin: płatność co roku jednorazowo do 31 marca

Forma płatności: przelew na konto bankowe PTPSR

BNP Paribas
PL 90 1600 1114 1862 3776 5000 0001

Wniosek o przyjęcie

W celu dołączenia do gron członków PTPSR osoby zainteresowane, które spełniają w/w warunki powinny wypełnić wniosek o przyjęcie oraz wysyłać mailem do sekretariatu skan dokumentów potwierdzających zawartych informacji.

Rekomendacje są osobiste, w związku z tym nie ma ograniczającego wzoru. Powinno one zawierać dane osoby rekomendującej (imię, nazwisko, zawód i dane kontaktowe) oraz prezentację osoby rekomendowanej z podkreśleniem cech, umiejętności, doświadczenia, podstawy etycznej, itp które rekomendują.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone dokumenty.

Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa lub V-ce Prezesa Stowarzyszenia.