§ 14

1. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, weryfikując kwalifikacje wnioskodawcy oraz przedłożone rekomendacje.

2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Dla podjęcia uchwały w sprawie nadania określonego statusu członka Stowarzyszenia konieczna jest zgoda Prezesa lub V-ce Prezesa Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem w powyższym trybie:

§ 11

1. Członkiem kandydatem PTPSR może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

3. Członkiem zwyczajnym PTPSR może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a. który ukończył studia magisterskie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub lekarskich

b. stosuje w swojej pracy zawodowej założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu

c. ukończył szkolenie w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu w zakresie i formie zaakceptowanej przez PTPSR

d. akceptuje i jest gotów przestrzegać zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia

e. którego postawa etyczna wobec klientów i innych profesjonalistów oraz działalność przed przyjęciem do Stowarzyszenia nie budziły zastrzeżeń

f. który zadeklaruje przestrzeganie statutu Stowarzyszenia oraz zasad kodeksu etyczno-zawodowego PTPK

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@ptpsr.pl