Decyzją Zarządu PTPSR uchwalono procedury przyznawania certyfikatów superwizorów SFBT w trybie uznaniowym i utworzenia Rady Merytorycznej PTPSR.
Do celu przyznawania certyfikatów superwizorów SFBT – Zarząd powołał Tymczasową Radę Merytoryczną (TRM) w składzie: Zarząd PTPSR oraz Superwizorzy PTPSR.
Certyfikat superwizora SFBT wydawany przez PTPSR w trybie uznaniowym zostanie przyznany osobom spośród członków PTPSR, które mogą wykazać się doświadczeniem w pracy terapeutycznej oraz superwizyjnej i przedstawią wymagane dokumenty. Nabór kandydatów w trybie uznaniowym trwa przez 2 miesiące od momentu ogłoszenia.
Procedury i szczegóły postępowania zostaną udostępnione do wglądu dla zainteresowanych członków PTPSR.

Nabór

W związku z powyższym z dniem 12 kwietnia 2021 roku ogłasza się rozpoczęcie naboru kandydatów na superwizorów SFBT w trybie uznaniowym.

Certyfikat Superwizora SFBT w trybie uznaniowym przyznany zostanie osobom, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. przedstawią zaświadczenia lub inne dokumenty świadczące o zrealizowaniu minimum 300 godzin własnej pracy superwizorskiej w tym minimum 50 godzin musi dotyczyć terapii SFBT lub psychoterapii.
  Dopuszcza się przedstawienie oświadczenia o wykonywanej pracy superwizorskiej w wymiarze do 10% zrealizowanych godzin pracy. (Załącznik – WYKAZ PRZEPROWADZONYCH SUPERWIZJI);
 2. posiadają Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez PTPSR przynajmniej od 8 lat lub przynajmniej od 5 lat jeśli posiadają certyfikat superwizora psychoterapii przyznawany przez inne organizacje/instytucje honorowane przez NFZ;
 3. mają przynajmniej 15-letnią praktykę terapeutyczną;
 4. mają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy superwizorskiej;
 5. wykażą minimum 50 godzin odbytej superwizji własnej psychoterapii;
 6. mają uregulowane składki członkowskiej wobec PTPSR;
 7. przedstawią zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym – udziale w szkoleniach, konferencjach, publikacje, aktywne propagowanie podejścia w ramach PTPSR z ostatnich 3 lat;
 8. ich postawa etyczna, wyrażana w szczególności wobec osób, z którymi pracują psychoterapeutycznie i superwizyjnie, nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z zaleceniami Kodeksu Etyki PTPSR;
 9. przedłożą pisemną rekomendację superwizora pracującego w nurcie SFBT – rekomendacje będą udzielane na podstawie dotychczasowej wiedzy o praktyce kandydata i dokumentów po wstępnej rozmowie z superwizorem wg ustalonego wzoru;
 10. złożą do TRM wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora SFBT wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik – wniosek);
 11. oraz wniosą opłatę certyfikacyjna Certyfikatu Superwizora uchwaloną przez Zarząd w wysokości 1600 zł.

Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT SUPERWIZORA SFBT zgłosi się do Tymczasowej Rady Merytorycznej z wnioskiem wg wzoru o przyznanie CERTYFIKATU z pełną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań. Zgłoszenie należy nadesłać drogą elektroniczną na adres zarząd.ptpsr@gmail.com, lub w wyjątkowej sytuacji na adres Stowarzyszenia.

Termin realizacji

Od dnia ogłoszenia naboru, kandydaci mają czas do 2 miesięcy na zgromadzenie i przesłanie dokumentów zgodnie z ustalonymi kryteriami.

TRM w terminie do miesiąca od przyjęcia wniosku proceduje przesłane przez kandydatów dokumenty.

Po podjęciu przez TRM decyzji kandydat zostanie poinformowany mailowo i ustalony zostanie termin uroczystego wręczenia CERTYFIKATU.

Zarząd PTPSR w drodze decyzji przekazuje informację o wynikach pozytywnych – uznanie dorobku i przyznanie Certyfikatu Superwizora SFBT na stronie internetowej PTPSR i dokonuje wpisu do rejestru superwizorów.

Rada Merytoryczna

TRM pełni swoją funkcję do momentu zakończenia przyznawania certyfikacji superwizorów w trybie uznaniowym.

Osoby certyfikowane automatycznie wychodzą w skład Rady Merytorycznej SF (RM). RM ma na celu ustalenia dalszej drogi Certyfikacji uwzględniając tryb specjalny i szkoleniowy, a także dopracowanie Regulaminu Certyfikacji Superwizorów PTPSR.

Zapytania należ składać na kontakt@ptpsr.pl